Положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну експертну раду з питань
ліцензування та атестації навчальних закладів

 

1. Дане Положення визначає загальні завдання, основні організаційні та правові засади і умови діяльності регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (далі – РЕР).
2. РЕР є постійно діючим органом, який забезпечує виконання державних вимог до:
•ліцензування юридичних осіб – навчальних закладів та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги відповідно до законодавства України у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти;
•атестації навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форм власності щодо спроможності здійснення освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти.
3. РЕР у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, а також інструктивно-методичними документами Державної акредитаційної комісії (далі – ДАК).
4. Склад РЕР за поданням Харківської обласної державної адміністрації затверджується ДАК. РЕР включає дві секції:
•секція з питань професійно-технічної освіти;
•секція з питань дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти.
5. Основними завданнями РЕР є:
•розгляд питань і прийняття рішень щодо ліцензування навчальних закладів і фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги у сфері дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти;
•розгляд питань і прийняття рішень щодо атестації навчальних закладів, які надають освітні послуги у сфері дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти;
•розгляд результатів ліцензійної й атестаційної експертизи та прийняття рішень з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, які надають послуги у сфері професійно-технічної освіти;
•попередній розгляд питань про анулювання ліцензій за поданням органів ліцензування;
•подання Міністерству освіти і науки України пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів з питань ліцензування та атестації навчальних закладів;
•участь в інформуванні громадськості про результати ліцензування та атестації освітніх послуг.
6. РЕР відповідно до покладених на неї завдань:
•координує і здійснює проведення ліцензійної експертизи навчальних закладів і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти;
•координує і здійснює проведення атестаційної експертизи навчальних закладів у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти;
•складає графіки проведення ліцензійної та атестаційної експертизи;
•розглядає висновки експертних комісій за результатами ліцензійної або атестаційної експертизи відповідно до Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня № 1019, подає пропозиції до ДАК щодо надання права на здійснення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти та приймає рішення про можливість надання ліцензій, свідоцтв про атестацію у сфері дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;
•розглядає апеляції навчальних закладів за фактами порушення процедури проведення ліцензійної та атестаційної експертизи;
•готує у межах своєї компетенції пропозиції до нормативно-правових актів з питань ліцензування та атестації навчальних закладів.
7. РЕР має право:
•залучати фахівців органів управління освітою, вищих, професійно-технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти (науково-методичних центрів), інших навчально-виховних закладів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції, а також до проведення консультацій та експертизи під час ліцензування та атестації;
•вносити органам ліцензування (ДАК) пропозиції щодо необхідності доопрацювання матеріалів з ліцензування та атестації, проведення повторної або додаткової експертизи;
•запрошувати на засідання РЕР керівників навчальних закладів, працівників органів влади, підприємств, установ, організацій тощо за згодою їх керівників;
•вносити пропозиції ДАК щодо призупинення дії ліцензій чи їх анулювання у разі невиконання або порушення закладом освіти вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійної освіти та приймати рішення у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
8. До складу РЕР входять: голова, два заступники, які одночасно є головами секцій, два відповідальні секретарі та інші члени ради, які є представниками місцевих органів управління освітою, інших органів виконавчої влади, закладу післядипломної освіти, науково-методичного центру, навчальних закладів, наукових установ, підприємств, організацій тощо.
9. Голова ради є відповідальним за виконання покладених на раду завдань, визначає обов’язки заступників голови, відповідальних секретарів, членів РЕР.
10. Засідання РЕР проводиться під керівництвом голови або його заступників (голів секцій). Засідання вважається правомірним, якщо в ньому взяли участь не менше ніж половина її складу. Періодичність засідань РЕР визначається в міру потреби, але не менш ніж один раз у два місяці.
11. Результати засідань РЕР (секцій) оформляються рішеннями. Витяги з рішень РЕР щодо атестації та ліцензування навчальних закладів у сфері професійно-технічної освіти з доданими до них матеріалами подаються ДАК для прийняття відповідних рішень.
12. Для проведення попередньої ліцензійної або атестаційної експертизи навчальних закладів освіти створюються експертні комісії із числа провідних фахівців Головного управління освіти і науки, Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області, навчальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти, спеціалістів підприємств, установ та організацій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.
13. Експертна комісія проводить ліцензійну або атестаційну експертизу з метою встановлення відповідності кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу державним вимогам (ліцензійним умовам надання освітніх послуг).
14. Склад експертних комісій затверджується розпорядчим документом начальника Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Голова експертної комісії організовує роботу та відповідає за діяльність експертної комісії.
15. До складу експертних комісій у разі необхідності можуть входити представники інших органів державної влади, регіональної експертної ради, Державної акредитаційної комісії, Державної інспекції Міністерства освіти і науки України. До складу експертної комісії не можуть входити експерти, місцем роботи яких є навчальний заклад (у т.ч. за сумісництвом), в якому проводиться ліцензійна або атестаційна експертиза.
16. Експерт повинен знати:
•ліцензійні умови надання освітніх послуг та інші норми в галузі освіти;
•правові засади створення та діяльності навчальних закладів усіх типів та форм власності;
•вимоги до організації навчального процесу;
•вимоги законодавства щодо ліцензування та атестації;
•способи та методи контролю діяльності навчального закладу;
•критерії оцінки забезпечення навчального закладу щодо надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти.
17. Експерт зобов’язаний:
•забезпечити об’єктивність та своєчасність проведення ліцензійної та атестаційної експертизи, достовірність висновку;
•забезпечувати збереження інформації, що містить державну та комерційну таємниці;
•постійно підвищувати свій фаховий рівень.
18. Експерти, які підписали недостовірний висновок ліцензійної або атестаційної експертизи, приховали факти порушень чи наявності недостовірних відомостей у документах, поданих на засідання РЕР, виключаються із складу експертів і несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
19. Кількість експертів, що направляються до навчального закладу, залежить від кількості заявлених до ліцензування освітніх послуг, але не може бути більше 3 експертів на одну освітню послугу.
Термін роботи експертної комісії безпосередньо у навчальному закладі не може перевищувати 3 робочих днів.
20. Експертна комісія у навчальному закладі перевіряє:
•достовірність інформації поданої до РЕР навчальним закладом разом із заявою про ліцензування;
•фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально- технічного, інформаційного забезпечення навчального закладу та його відповідність критеріям щодо ліцензування, а також вимогам чинного законодавства.
21. Комісія зобов’язана:
•забезпечити об’єктивність і достовірність результатів експертизи;
•об’єктивно відображати стан речей щодо відповідності забезпечення навчального закладу встановленим нормативам;
•підписувати експертний висновок (у разі незгоди окремих членів комісії з експертним висновком додавати до нього викладену письмово свою окрему думку);
•інформувати навчальний заклад про результати експертизи.
22. Експертна комісія за результатами ліцензійної експертизи готує мотивований висновок (2 примірники) про стан забезпечення навчального закладу для надання заявленої освітньої послуги. Один примірник висновку видається керівнику навчального закладу, другий у тижневий термін з дня закінчення експертизи подається до РЕР.
23. Фінансування витрат РЕР проводиться за рахунок коштів, отриманих при відшкодуванні заявником витрат, пов’язаних з проведенням ліцензійної та атестаційної експертизи, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.
24. За особами, які залучаються до роботи у регіональних експертних радах та комісіях на час проведення ліцензійної та атестаційної експертизи, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
25. Кошти, які надходять на рахунок РЕР, використовуються на витрати, пов’язані з організацією, забезпеченням, здійсненням та супроводженням процесу ліцензування та атестації навчальних закладів за погодженням з головою або заступниками голови РЕР. До цих витрат належать витрати на: оформлення бланків свідоцтв про атестацію, придбання необхідної комп’ютерної та оргтехніки, її ремонт, оплата інтернет – зв’язку, передплата періодичних фахових видань, придбання довідкової літератури, юридичну консультацію, оплату роботи (експертизи) членів РЕР, участь відповідальних працівників РЕР у семінарах, відрядження з питань ліцензування та атестації, судові витрати тощо.
26. Голова РЕР з урахуванням пропозицій голів секцій, відповідальних секретарів за рахунок коштів ради може встановити заохочувальні виплати для членів РЕР та осіб, які забезпечують роботу РЕР.
27. РЕР для реалізації завдань, покладених на неї цим Положенням, може користуватися майном Головного управління освіти і науки, Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області, навчальних закладів за їх згодою в установленому законом порядку.
28. РЕР не є юридичною особою.
29. Фінансово-економічне обслуговування РЕР здійснює Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області, розрахунковий рахунок 35224002000375 УДК в Харківській області, МФО 851011, код 14073356 (секція з питань професійно-технічної освіти) та Харківський обласний науково- методичний інститут безперервної освіти, розрахунковий рахунок 35420002002423, ВОДК в Харківській області, МФО 851011, код 31584378 (секція з питань дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти).
30. Рада припиняє свою діяльність за рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.