ХV Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді»

Мета Конкурсу – сприяння забезпеченню комплексного впровадження гендерної рівності та недискримінації до системи освіти та визначення шляхів спрямування розвитку нової української освіти на системне дотримання гендерного підходу, що забезпечуватиме її відповідність світовим демократичним засадам; посилення інституційного механізму утвердження гендерної рівності; розвитку, популяризації діяльності, узагальнення та розповсюдження досвіду мережі Гендерних осередків  закладів вищої освіти.

Основні питання, що пропонуються для науково-практичного аналізу:

 • гендерні стратегії: історія та сучасність;
 • гендерна рівність як чинник європейської інтеграції України;
 • гендерні аспекти сталого розвитку;
 • гендерний компонент у сферах охорони здоров’я, екології, соціального захисту, освіти, культури тощо;
 • питання протидії дискримінації за ознакою статі; шляхи подолання негативних традиційних гендерних стереотипів.

Окремі номінації:

 • забезпечення гендерної рівності в секторі безпеки та оборони: нові досягнення та нові виклики;
 • Дівчата STEM – нова енергія.

До участі у Конкурсі запрошується автори/авторки оригінальних наукових робіт віком до 35 років включно.

Конкурс проводитиметься за 3-ма категоріями:

 • студенти/студентки закладів фахової передвищої освіти;
 • студенти/студентки, магістри закладів вищої освіти;
 • аспіранти/аспірантки, молоді науковці/науковиці, викладачі/викладачки закладів вищої освіти.

Переможці за кожною  категорією будуть нагороджені дипломами.

Заявки на участь та наукові роботи у вигляді статті (10-15 сторінок) надсилаються до 05 квітня 2021 р. на адресу Оргкомітету (роздрукований примірник) та на e-mail: [email protected] kname.edu.ua.

Підсумкова конференція Конкурсу відбудеться у відповідності до  карантинних обмежень, що будуть діяти на час проведення заходу.

За результатами Конкурсу планується видання електронного збірника, що індексується у Google Scholar.

Адреса Оргкомітету:

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Гендерний центр (адмін. корпус, каб. 228а), сайт: http://gc.kname.edu.ua.

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у ХV Регіональному конкурсі наукових робіт молодих вчених

«Гендерна політика очима української молоді»

Прізвище, Ім’я, По-батькові  
Місце навчання (ЗВО, факультет, курс) або роботи (заклад, посада)  
Науковий керівник (П.І.Б, науковий ступінь, вчене звання)  
Назва наукової конкурсної роботи  
Конт. телефон  
E-mail

 

 

Вимоги до оформлення наукової роботи

Наукові роботи друкуються українською мовою, подаються у друкованому (два примірники, формат А-4) та електронному форматах:

 • WinWord-97, шрифт – Times New Roman, 14; інтервал між рядками – 1,25; вирівнювання по ширині, поля 20 мм з усіх боків; орієнтація сторінки: книжкова, абзац 1,25; сторінки не нумеруються;
 • після назви роботи має бути пропуск в один рядок; по центру– назвадоповіді великимилітерами жирнимшрифтом, нижче справа прізвище та ініціали автора(ів) та авторки(ок), наступний рядок – інформація про наукове керівництво, наступний рядок – повна назвамісця навчання/роботи;
 • усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту); усі рисунки мають супроводжуватися підписами (знизу від рисунка, окремим абзацом);
 • посилання подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]; при цитуванні конкретні сторінки наводити після номера джерела, наприклад: [1, с. 5]); якщо вводиться в тих самих квадратних дужках ще джерело, то воно відокремлюється від попереднього джерела крапкою з комою (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10–11]);
 • перелік джерел розташовується в порядку їх нумерації наприкінці статті після заголовку: Література.
 • вітаються бібліографічні посилання на статті/тези збірників «Гендерна політика міст: історія та сучасність» (2003, 2007, 2013, 2015), «Гендерна політика очима української молоді» (2007-2019).

 

Зразок

 

ЗАПОБІГАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ НА РОБОТІ – ГЕНДЕРНИЙ КОМПОНЕНТ

 

Юр’єва А. С.

Науковий керівник: к.т.н., Цимбал Б. М.

Національний університет цивільного захисту України

Тема домагань з’явилася на сторінках провідних ЗМІ внаслідок……..

 Література:

Цимбал Б. М., Макрецова Н.Я. Проблема насильства над жінкою в сім’ї. Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір: матер. V Регіон. конк. наук. робіт молод. вчених (22 квітня 2011 р.). Харків, 2011. С. 88-94. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4086.