Конкурс на заміщення посади директора закладу професійної (професійно-технічної освіти)

Департамент науки і освіти оголошує конкурс

на заміщення посади директора закладу професійної

(професійно-технічної освіти)

 

Найменування і місцезнаходження закладу професійної (професійно-технічної) освіти Красноградський професійний ліцей (далі – Ліцей),

63301, Харківська область, м. Красноград,

вул. Московська, 45-А.

Посада Директор

 

Посадові обов’язки

 

      організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

діє від імені закладу освіти;

у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності закладу освіти;

приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу освіти, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти та застосовує передбачені законодавством стягнення;

затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу освіти;

встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників закладу освіти за конкретні результати праці;

забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти під час виробничого навчання, виробничої практики та інших видів практичного навчання спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків або законних представників в обов’язковому порядку утворює інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) колективу закладу освіти.

проходить атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.

Умови оплати праці Посадовий оклад у розмірі, передбаченому наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005       № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 № 1130/11410 (із змінами), інші виплати згідно із законодавством.
Кваліфікаційні вимоги до керівника Ліцею

 

Документи подають особи, які вільно володіють державною мовою; мають вищу освіту, другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста); моральні якості та фізичний стан яких дають змогу виконувати обов’язки керівника Ліцею; мають стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у закладі освіти, не менше трьох років.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі 1) письмова заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографія;

3) копія паспорта громадянина України або ID-картки;

4) копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) копія трудової книжки;

6) довідка про відсутність судимості.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи кандидати подають особисто протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00 (в п`ятницю до 15.45) за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації (Держпром, 9 під`їзд, 4 поверх, 9 кабінет).

Кінцевий строк подання документів – 03 серпня 2021 року до 17.00.

Місце, дата початку проведення конкурсного відбору, його тривалість Перше засідання комісії для проведення конкурсу на заміщення посади директора Красноградського професійного ліцею відбудеться у період з 04.08.2021 по 10.08.2021 за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації, (Держпром, 9 під`їзд, 4 поверх, 9 кабінет).

Дату наступного засідання визначає конкурсна комісія.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Прізвище, ім’я та по батькові, номери  телефонів та адреси електронної пошти осіб, які  уповноважені надавати  інформацію про конкурс  та приймати документи для участі у конкурсі Ханіна Ольга Миколаївна,

тел. (057)705-02-83,

електронний адрес: [email protected]

 

Пересічанська Ірина Олегівна,

тел. (057) 705-02-83,

електронний адрес: [email protected]